Специалност "Маркетинг"

Обучението в образователно-квалификационна степен "бакалавър" се предлага в редовна и задочна форма. То е насочено към студентите желаещи да придобият знания и умения в областта на фирмената пазарна политика, анализа и прогнозирането на пазарните процеси, пазарните проучвания и управлението на продукти, продуктови групи и фирмени марки и общото управление на цялостната маркетингова дейност.

Изучавани дисциплини