Магистърска програма "Маркетингови комуникации"

Магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” предлага един мултидисциплинарен подход за по-добрата подготовка на марката за пазара, както и на пазара за нея. Тя развива у обучаемите способности да мислят по един много иновативен и базиран на знания за потребителите и целевия пазар начин. Програмата дава възможност за нов поглед върху цялостния маркетингов „пъзел”, а не откъслечното разглеждане на отделните комуникационни функции, като насърчаване на продажбите, реклама, връзки с обществеността, вирусен маркетинг и др. Обучаемите ще придобият комплекси знания и умения, които ще им позволят да планират, организират, реализират и оценяват ефективността на комуникационните кампании, да изграждат и управляват маркетингови комуникации, допринасящи за по-доброто изграждане и управление на взаимоотношенията с клиентите и маркова идентичност и ценност.

Магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” доразвива знанията на студентите, получени в бакалавърската степен, като им придава по-категорична прагматична насоченост в сферата на маркетинговите комуникации. Тя се явява и своеобразен „мост” за продължаващо обучение на работното място и след нейното приключване.

Обучението в магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” се реализира чрез прилагане на най-модерните и иновативни методи и дидактически инструменти. Широко е застъпен казусния подход на обучение, както и проблемноориентираните дискусии и самостоятелни разработки. На обучаваните се осигурява перманентен достъп до електронни бази с данни, ресурси и публикации от различни области на маркетинговите комуникации. На обучаваните се предоставя модерна платформа за онлайн обучение, която се обезпечава от виртуални класни стаи, wiki модули, форуми и онлайн чат сесии за консултации.

Магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” възниква под „натиска на търсенето”, т.е. в резултат на естествена потребност на повечето бизнес организации, организации с нестопанска цел, медийни агенции, образователни институции и др. от висококвалифицирани кадри с компетенции и експертиза в областта на маркетинговите комуникации. В отговор на това магистърска програма „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ” подготвя специалисти (МАРКЕТЪРИ „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ”), които ще допринасят за изграждането и поддържането на дълготрайни и устойчиви взаимоотношения на организациите с техните клиенти.

Магистрите, завършили програмата „МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ”, ще притежават необходимата компетентност да се справят със задачата да разработват и реализират успешни и базирани на знание за пазара комуникационни стратегии и планове. Те могат да се реализират в международни компании, рекламни и PR агенции, застрахователни и финансови институции, организации с нестопанска цел, като извършват изпълнителски и управленски функции по отношение на техните маркетингови отдели.

Изучавани дисциплини