Магистърска програма "Маркетинг"

Магистърската програма по “МАРКЕТИНГ” дава знания необходими за вземане на решения в сферата на маркетинга и маркетинговия мениджмънт, както и умения за прилагане на маркетинговите методи и техники за реализация на тези решения. Обучаваните придобиват комплекси знания и умения, покриващи целия цикъл на маркетинг мениджмънта - планиране и реализация на маркетигови програми и оценка на тяхната ефикасност и ефективност.

Магистърската програма по „Маркетинг” доразвива знанията на студентите, получени в бакалавърската степенна на програмата като им придава по-ясно изразена практическа насоченост. Тя изгражда умения в студентите за продължаващо обучение на работното място и след нейното приключване.

Обучението в магистърската програма по маркетинг се извършва чрез използване на най-модерните методи и техники за преподаване. Широко се използват казуси, проблемноориентирани дискусии и самостоятелни разработки. На обучаваните е осигурен достъп до електронни база с данни и публикации в различни области на маркетинга. На обучаваните се предоставя възможност за подготвят и презентират своите идеи чрез използване на модерно техническо осигуряване.

Магистърската степен по “МАРКЕТИНГ” е ориентирана към обслужване на големия, средния и малкия бизнес - бизнесорганизации и дистрибуторски организации. Тя подготвя специалисти, които ще могат освен с функционален маркетинг, да се занимават с цялостен маркетингов мениджмънт и с проектиране на маркетингови системи, както в бизнесорганизацията така и извън нея - на нейните входове и изходи. Обучението в магистърската програма по „МАРКЕТИНГ” се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма.

Изучавани дисциплини