Докторантурите в катедра "Маркетинг"

Изходни тези:

1. Докторантурата е основната форма за научно развитие и израстване на персонала в катедрата
2. На преподавателска работа в катедрата да се привличат кандидати, преминали успешно докторантско обучение и по възможност защитили или влезли в процедура за защита на докторат.

Общи задачи:
  1. Да се осигури възможност на колегите, достигнали определен етап на работа върху материал за защита за придобиване на научна степен “доктор на икономическите науки” и “доктор по ...” за довършване на работата чрез творчески отпуски или намалена учебна и административна натовареност.
  2. Да се разработи персонален план за всеки асистент без докторат за срочно зачисляване и работа върху дисертацията.
  3. Да се повиши взискателността за спазване на сроковете по индивидуалните планове на докторантите.
  4. Научните ръководители да повишат взискателността и контрола при работата със своите докторанти.
  5. Всяка първа публикация на асистентите и докторантите към катедра „Маркетинг” (независимо от съавторите) да се обсъжда на катедрено заседание.
  6. В началото на всяка учебна година ръководителят на катедрата, съвместно с научните ръководители и докторантите, разработва график за междинни презентации на докторските тези и постигнатите междинни научно-изследователски резултати.