гл. ас. д-р Радослав Йорданов

Главен асистент, доктор
гл. ас. д-р Радослав Йорданов
Телефон +359 (0631) 66418
E-mail rado[at]uni-svishtov.bg
Кабинет Корпус "Запад", етаж 1, Лаборатория за авангардни изследвания
Приемно време Сряда: 10:30 до 12:30 ч.; Четвъртък: 14:00 до 15:00 ч.
 • Представяне
 • Преподаване
 • Публикации

Бакалавърско обучение

Магистърско обучение

Студии

 1. Марчевски, И., Р. Йорданов, "Оценка на информационните потребности на студентите в СА "Д. А. Ценов"", Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 15, 2011, стр.498 – 544.

 2. Йорданов, Р., Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги, сп. Бизнес управление, Издание на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, бр. 1, 2009, сс. 44-65.
 3. Йорданов, Р., Прогнозиране дифузията на иновационни продукти на българския пазар (на примера на мобилни телефонни услуги), Деветнадесета глава в Иновациите – европейски, национални и регионални политики, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2008, сс. 504-530.
 4. Кръстевич, Тодор и др. Изграждане на Уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика. / Тодор Кръстевич, Теодора Георгиева, Радослав Йорданов, Маруся Иванова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 3, 2005, с. 134-172
  ISSN 1312-3815

Статии

 1. Йорданов, Р., Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги, сп. Бизнес управление, Издание на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, бр. 1, 2009, сс. 44-65.

Научни доклади

 1. Marchevsky, Iv., R. Yordanov. Simulation Modeling of Foreigners’ Demand for Tourist Services in Egypt. Тhird economic international conference for co-operation between Egypt and Bulgaria, Ismailia, AR Egypt, 5-7 April, 2009.

Учебници и учебни пособия

 1. Йорданов, Р. и др., Работен комплект прогнозиране и планиране, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2004.

Сборници и учебни помагала

 1. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с учебни материали за самоподготовка по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.

 2. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с изпитни материали по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.

 3. Янков, Н,. Т. Георгиева, Ан. Марчева, Н. Веселинова, В. Димитрова, Р. Йорданов. Работен комплект прогнозиране и планиране, Свищов, АИ ”Ценов”, 2004.